Bæredygtighed

Klima og bæredygtighed er på alles læber. Men det er ikke altid i vores handlinger.

Hvorfor ikke? Tomorrow er Danmarks nye platform for bæredygtige handlinger og ændret adfærd, som skal arbejde med netop dette. Vi tror på, at verden er til at forandre. Og vi tror på, at vi sammen kan skabe forandringer, der gør i morgen et bedre sted. Men det kræver, at vi handler.

 

Bæredygtighed er omdrejningspunktet for alt, hvad Tomorrow gør. Og hver bæredygtig handling, du foretager – som person eller virksomhed – sender et tydeligt signal til omverden om, at du ønsker forandring.

 

Er vi mange nok, der ønskerforandring, kan vi bestyrke politikerne i at skabe de systemiske forandringer, der er nødvendige – allerede i dag.

Hvorfor handler vi ikke?

 

Forskningen omkring klima- og biodiversitetskrisen er skræmmende. Den beskriver en klar og tydelig fremtid, som vi alle ser i øjnene. Vi ved det jo godt. Men mange af os kigger ned i jorden i stedet. Og det er ikke, fordi vi er dårlige mennesker, der ikke vil gøre det bedste.

Vi kender allesammen det med at ignorere den ubehagelige sandhed. Og at skabe adfærdsændringer og at rykke ved hvad der er ‘socialt acceptabelt’ er svært.

Fra rygestop til stop af olieboringer har organisationer i årtier kæmpet med at skabe adfærdsændringer på baggrund af videnskaben.

 

Forskningen kommet med en forklaring. Den fortæller, at vi ikke reagerer nok på klimaforandringer, før vi fysisk mærker det i vores hverdag. Paradokset, som kaldes Giddens paradokset, er at når vi begynder at mærke det, vil det være for sent at gøre noget ved det. Ifølge bl.a. den norske psykolog Per Espen Stoknes og forfatteren til:What we think about, when we try not to think about climate change: toward a new psychology of climate action - får vi en neurologisk reaktion - en såkaldt kognitiv dissonans - som gør, at vi undviger og udsætter, når vi bliver præsenteret for uoverskuelige fakta.

Adfærdsændringer

Vi kender alle til penge. Vi kan - uden at blinke - bedømme om noget er dyrt eller billigt. Den amerikanske psykolog Daniel Kahneman arbejder med tesen om at vores hjerne er delt op i to systemer.

System 1 er den del, der er hurtigt tænkende og den intuitive del af vores hjerne, der hjælper os med at foretage automatiske valg baseret på især vores følelser og intuition.

System 2 er er den bevidste og langsomt tænkende del af vores hjerne, som er velovervejet, og kan afveje og vægte valg, vi står overfor, på en systematisk måde.

 

For de fleste mennesker bor det, der har med klimapåvirkning at gøre i hjernens system 2. Det betyder at vi ville bruge lang tid på at overveje, om f.eks. transporten af den vare vi står med i hånden er god for klimaet eller ej. Og sådan fungerer hverdagen ikke for de fleste af os.

 

Hvis vi i stedet kan arbejde systematisk med at få os til at lagre informationen om nye vaner i system 1 - så vi ikke skulle bruge så meget tid på at overveje noget, hver eneste gang vi gik udenfor en dør - så er fundamentet til en bæredygtiglivsstil lagt.

Det handler derfor om at flytte hverdagsbeslutningerne til det center i hjernen, hvor der træffes intuitive hurtige beslutninger, så det bæredygtige valg ikke bliver en langtrukken affære. Selve lagringen sker dog ikke ved at give danskeren en ny pamflet med mere information. Der skal i stedet arbejdes med det fysiske, det overraskende, det kreative og det følelsesmæssige, der gør, at vi kan huske og forankre en lyst og viden.

Fællesskabets kraft

Hvordan skal vi så gøre noget ved krisen? Den bliver jo ikke mindre, som tiden går. Danskernes årlige CO2 udledning er ca. 17 tons. Ud af disse har danskerne mulighed for at påvirke ca. 12 tons af dem - resten er udledninger i forbindelse med f.eks. infrastruktur osv.

 

Forskning fortæller os at sociale normer - hvad der anses som ‘socialt acceptabelt’ og fællesskab er en stor mobiliserende kraft for adfærdsændring, og derfor skal varige adfærdsændringer inddrage fællesskabet.

Ved en vedholdende indsats der engagerer os - med fokus på det positive, belønningen, det nære og forståelige, kan vi sammen lykkes med at skabe de nødvendige adfærdsændringer. Vi skal fysisk føle forandringen og/eller dens løsning og trigge de centre i hjernen, der lukker op for handling i stedet for at lukke ned.

I ny forskning fra en gruppe Ph.d studerende fra Københavns Universitet bl.a. Maria Toft kunne det påvises, hvad fællesskaber betød for det individuelle CO2 aftryk.

Forskningen viste, at danskere der deltog i fællesskaber f.eks. fødevarefællesskaber, delebilsordninger, økolandsbyer etc. hvor man kan erfaringsudveksle, læne sig op ad andres beslutninger eller træffe beslutninger i fællesskab betød et fald i det individuelle CO2 fodaftryk med 1,5 -3 tons årligt. Det er meget og det er ekstremt positivt, for det viser, at der er veje til at mindske vores udledninger, som også har positive sideeffekter.

 

Dette ønsker Tomorrow - i vores arbejde - at tage udgangspunkt i og adressere konkrete måder, hvorpå vi i vores hverdag kan gøre en forskel samt vække danskernes lyst til at prøve noget nyt.

På Tomorrow Festival 2021 svarede 61% af vores respondenter, at de efter Tomorrow Festival havde lyst til at leve mere bæredygtigt.

Vores målgruppe

Vores målgruppe er de 83% af danskerne, der mener at klimaforandringerne er menneskeskabte, og de 41% af danskerne, der ifølge en Eurobarometer undersøgelse i 2020 mener, at vi har et individuelt ansvar for at gøre noget ved klimaforandringerne. Og så arbejder vi særligt med et fokus på unge mellem 12-30 år.

Ifølge Concitos klimabarometer mener 64% af den danske befolkning, at livsstilsændringer er nødvendige og tallet er støt stigende. Samtidig pegede publikum til Tomorrow festival 2021 på ‘vaner’ som det der forhindredede os i at foretage de ændringer, de gerne ville lave i deres liv.

Kilde:

  1. Klimabarometer2020, September, Concito https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret%202020_f%C3%A6rdigrapport.pdf
  2. Spørgeskemaet er besvaret af 168 deltagere ud af knap 9000 dagsbesøg og er således ikke statistisk validt, men bruges i stedet som indikationer. Spørgeskemaet blev fulgt op af 2 Fokusgruppe interviews i efteråret 2021. Læringerne derfra er blevet brugt i udviklingen af programindhold og kommunikationsstrategi.

Effektmåling og CO2 regnskab

 

Arbejdet med adfærdsændringer nødvendiggør en grundig proces omkring indsamling af data, der kan skabe indsigt om viden, holdning og adfærd hos danskerne og festivaldeltagerne i særdeleshed.

 

Derfor har Tomorrow en evalueringsindsats, hvor festivaldeltagerne svarer på surveys og følges i både fokus- og følgegrupper året rundt. Fokusgrupperne giver os konkret input og viden om barrierer og interesser i vores målgrupper, mens følgegruppen monitoreres i forhold til adfærd.

Dette giver Tomorrow unik indsigt i danskernes adfærd, hvilke barrierer der skal adresseres, og således også, hvordan bæredygtig adfærd kan fremmes. Evalueringsprocessen sker i samarbejde med PLUSS Leadership.

 

Det er vores ønske at data fra evalueringsindsatsen efter 3 år kan blive statistisk validt, så det kan tilbydes og bruges af andre aktører med forskning og praktisk handling for øje. Tomorrow sigter dermed efter at levere vigtig viden til andre aktører i arbejdet med de nødvendige adfærdsændringer og forankring af den folkelige opbakning til bæredygtighed og den nødvendige forståelse af forskning og fakta.

 

Tomorrow som organisation er selv en CO2 udleder, og vi arbejder med dataleverandører, som kan belyse og beregne vores CO2-aftryk. Hvert år udarbejder vi en ekstern rapport, der viser vores aftryk. Det gør vi for at vise gennemsigtighed og for selv at blive klogere på, hvordan Tomorrow kan blive mere bæredygtig og hvilke prioriteter og indsatsområder der skal fastsættes.

Arbejdet med bæredygtighed i vores events

 

Vi arbejder med bæredygtighed i bred forstand på tværs af events, målgrupper og som organisation. Fra klima og biodiversitet til social ulighed, diversitet og meget andet. Det er emner, som alle samles under begrebet bæredygtighed.

 

Vi arbejder mere specifikt med bæredygtighed i vores:

  • Programlægning og afvikling af events
  • Samarbejde med partnere og leverandører

Programlægning og afvikling af events

  

Tomorrow er en platform for bæredygtighed, så alle vores events og aktiviteter handler om bæredygtighed – både hvad angår programindhold og den mad vi indtager, mens vi deltager.

 

På Tomorrow Festival kan man opleve talks, hvor toneangivende profiler udfordrer og inspirerer til bæredygtig handling. I 2021 kunne man opleve Frank Hvam og Jan Gintberg, to erfarne elbils-bilister, fortælle – humoristisk - om de forkvaklede situationer, man kan stå i, når man skal have ladet sin bil op på en rasteplads.

 

På Tomorrow Summit mødes erhvervsledere og repræsentanter fra Danmark og resten af verden for at snakke om bæredygtige løsninger for erhvervslivet. I 2021 kunne man opleve Robert Mærsk Uggla, på det tidspunkt direktør i A.P. Møller Holding, fortælle om, hvordan Mærsk arbejder aktivt for at omdanne skibsflåden til at blive mere bæredygtig.

 

Udover indhold er det vigtigt for os, at rammerne for, hvordan vi afvikler vores events, også er så bæredygtige som muligt. Vejen til bæredygtighed er fyldt med valg og fravalg, prioriteter og en praktisk virkelighed.

 

I Tomorrow stræber vi efter at løfte standarderne for bæredygtighed og selv være så bæredygtige som praktisk muligt. På baggrund af evalueringer og vores CO2 beregninger fastsætter vi årligt prioriteter for vores bæredygtighedsarbejde i afviklingen af vores events.

 

Vores ambition er, at det skal udlede mindre at gå på Tomorrow Festival, end hvis du var blevet hjemme på sofaen.

 

For at opfylde vores ambition arbejder vi med følgende indsatsområder og handlinger:

 

Indsatsområde: Energi

Mål: 100 % af vores energiforsyning er landstrøm.

Handlinger: Al forbrug af elektricitet til at drive transportmidler, lys, varme og lignende trækkes fra Københavns Kommunes forsyning. Tomorrow går desuden i dialog med kommunen om mulighed for at tilkøbe strøm produceret fra vedvarende kilder.

 

Indsatsområde: Materialer og indkøb

Mål: 80 % af byggematerialerne vi bruger til at opbygge vores events, bliver lånt/lejet og leveret tilbage eller er allerede brugt én gang eller mere, når vi modtager dem. 20 % af de øvrige byggematerialer er bio-baserede eller består af lavt CO2 udledende materialer. Materialer bruges så vidt muligt til fremtidige events.

Handlinger: Tomorrow går i dialog med forhandlere og leverandører med henblik på at finde materialer, der kan leveres tilbage. Derudover har Tomorrow bygningsspecialister og arkitekter tilknyttet, som udvælger bæredygtige løsninger.

 

Indsatsområde: Logistik og transport

Mål: 100 % af transporten på festivalpladsen er elektrisk - under opstilling, afvikling og nedtagning.

Handlinger: Tomorrow indgår et partnerskab med en transportleverandør, som i sin flåde har elektrificerede alternativer til dieseldrevne fartøjer.

 

Mål: 75 % af transport af materialer til og fra Tomorrows events er nøje planlagt for at reducere antallet af leveringer.

Handling: Ikke alle leverandører kan levere produkter via eldrevne køretøjer. Til gengæld kan vi i vores planlægning sørge for, at transporten til og fra vores events er så CO2 effektiv som muligt. Det gøres bl.a. ved at vælge det rette transportmiddel til den rette mængde tonnage uden at køre med halvtomme lastbiler ellervarevogne.  

 

Mål: Vi kompenserer 100% for den CO2 udledning, der finder sted i forbindelse med transport af internationale speakers.

Handlinger: Transport af internationale speakers sætter desværre et stort aftryk - selv hvis de rejser med tog. Trods den digitale tidsalder mener vi, at det personlige møde er værdifuldt, særligt hvis møderne skal føre til et forpligtende samarbejde. Derfor imødekommer vi de internationale speakers, som gerne vil rejse til Tomorrow events. Tomorrow er principielt imod klimakompensation, da det flytter fokus fra det egentlige problem, nemlig en for stor CO2 udledning, så i første omgang prøver vi at engagere den udenlandske speaker i flere events. Derudover tilkøber vi klimakompensationsløsninger som er Gold Standard eller Verified Carbon Standard certificerede. Det kan f.eks. være direkte CO2 udtræk fra atmosfæren.

Indsatsområde: Faciliteter

Mål: Fri adgang til drikkevand.

Handlinger: I samarbejde med Københavns Kommune etablerer vi vandposter, hvor gæster frit kan drikkepostevand.

 

Mål: Ingentoiletfaciliteter bruger vand til skyl.

Handlinger: Tomorrow udvælger leverandør med den rette løsning.

Indsatsområde: Ressourcehåndtering 

Mål: Affald ses som en ressource, og 100 % sorteres efter alle gældende kategorier. 25 % transporteres til aftagere, så det kan indgå i et cirkulært system til videre genanvendelse, upcycling eller lignende.

Handlinger: Tomorrow opstiller de nødvendige faciliteter på vores events, så alt kan sorteres i de rette kategorier. Både i forbindelse med produktion og afvikling af Festival. Et specialiseret renovations-mandskab gennemgår og efterprøver sorteringen med henblik på at transportere det videre til genbrugsstation eller andre aftagere.

 

Samarbejde med partnere og leverandører

 

Hos Tomorrow står FN’s Verdensmål nr. 17 om partnerskaber helt central for voresmåde at fungere på.

 

Partnerskaber er udgangspunktet for vores virke og de fællesskaber, vi skaber sammen. Vores tilgang til at danne partnerskaber er, at vi sammen kan flytte og motivere adfærdsændringer hos flere borgere, virksomheder, politikere m.v., end vi kan alene. Vi mener, det er vigtigt, at vi får så mange med ombord som muligt.

 

Partnere: Ingen er perfekte – ej heller vi. Men vi kræver, at vores partnere har en ambitiøs og konkret bæredygtighedsstrategi, som er integreret i forretningen. Vi kræver også, at der er investeret aktivt i den strategi, og at partneren har lanceret konkrete resultater eller produkter.

 

Leverandører: Leverandører skal fremstille så bæredygtigt som muligt, og vi køber hos de leverandører, som kan imødekomme vores behov på en bæredygtig måde. F.eks. lejer vi transportmidler, der er eldrevne, eller vi forhandler med leverandører, hvor vi kan leje/låne materialer frem for at købe. Vi kræver desuden allerede fra år 2 i samarbejdet mere, end de pt. kan levere. Det vil sige, at vi går i dialog med leverandører om, hvordan Tomorrow ønsker, at leverandørernes produkter eller ydelser kan blive mere bæredygtige. Endelig mener vi også, at holdning og handling er vigtigere end dokumentation, så mindre leverandører med innovative og bæredygtige løsninger kan være med til at vise vejen.

Tilmeld nyhedsbrev

Seneste nyt fra Tomorrow direkte i din mailboks.